Fogászati támogatás 2018/2019 – pénztámogatás fogpótlásra, fogszabályzásra, kezelésre, implantátumra, koronára, hídra műfogsorra stb!


Egészségbiztosítás keretében a fogorvosi ellátásnak alap és szakellátási szegmense is létezik. A fogorvosi alapellátás feladata a fog- és szájbetegek gyógyító-megelőző alapellátása, míg a fogorvosi szakellátás bizonyos többletkompetenciákkal rendelkezik.

A fogorvos asszisztens segítségével biztosítja az egészségügyi ellátást a hozzá forduló beteg számára. A beteget rendelési időben látja el, és szükség esetén szakorvosi intézetbe továbbutalja. A munkaidőn túli fogorvosi feladatok ellátása ügyelettel biztosított.

A fogorvosi szolgáltatás területi ellátásikötelezettséggel (körzetben), gyermek- (0-18. éves korig), felnőtt- (18 éves kortól) ésvegyes szolgálat (felnőtt és gyermek) keretében szervezett.Az iskolafogászati ellátás igénybe vehető a feladat ellátására kijelölt gyermek-,vegyes szolgálat keretében is. Az oktatási intézményekben a tanulói létszámtólfüggően iskola, ifjúsági fogorvosi ellátás szervezhető.

A társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető fogászati ellátások – főszabályszerint – annál a fogorvosi szolgálatnál vehetők igénybe, amely arra – alakóhelye vagy tartózkodási helye szerint – területi ellátási kötelezettséggelrendelkezik. Az egészségbiztosító által ænanszírozott fogorvosi szolgáltató kötelesellátni az ellátási területéhez tartozó körzetben lakó, ellátásra jogosultakat,továbbá a rendelési időben hozzá forduló olyan betegeket, akik ellátásánakelmaradása egészségüket károsító, vagy gyógyulásukat lassító állapotromlásukhozvezetne.

Lehetőség van a körzeti (területi ellátási kötelezettség alapján kijelölt) fogorvosiszolgálattól eltérően másik fogorvoshoz is fordulni, amennyiben a felkeresett másikfogorvos az ellátását elvállalja. Ebben az esetben ugyanolyan feltételekkel vehetőigénybe a fogorvosi ellátás, mintha a saját körzetében látták volna el.Felhívjuk a ægyelmet arra, hogy a fogorvos a területi ellátási kötelezettségén,körzetén kívül lakó biztosított részére is térítésmentesen köteles nyújtani azegészségbiztosítás keretében járó fogászati szolgáltatásokat.Felhívjuk a ægyelmet továbbá arra is, hogy a fogorvosi ellátásban – a háziorvosialapellátásban megszokottól eltérően – a fogorvosi alapellátási feladatokfolyamatos ellátása végett nem kell bejelentkezni a területileg illetékestől eltérő,egészségbiztosító által ænanszírozott fogorvosi szolgáltatóhoz.Ügyeljen arra, hogy a TAJ-kártyáját, valamint – ha 14 éven felüli – aszemélyazonosságot igazoló okmányát (mint például a személyazonosítóigazolvány) a fogorvoshoz fordulás során vigye magával, mivel csak azokelőzetes bemutatásával vehető igénybe a fogorvosi ellátás. Javasoljuk, hogy aTAJ-kártyát akkor is vigye magával, amennyiben tároló elemmel rendelkezőállandó személyazonosító igazolvánnyal (e-kártya) rendelkezik, mert annakTAJ igazolására való felhasználhatósága az egyes intézményeknélrendelkezésére álló technikai feltételektől függ. Az orvos az ellátást megelőzően ellenőrzi, hogy Ön szerepel-e a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) – ellátásra jogosultakról vezetett –nyilvántartásában. Amennyiben a jogviszony-ellenőrzés nem „zöld lámpa”jelzést mutat, erről az orvosnál tájékoztatják Önt.Milyen fogászati ellátást vehetek igénybe térítésmentesen?Az egészségbiztosítás keretében egyes ellátások életkortól függetlenültérítésmentesen járnak, és vannak ellátások, amelyek támogatása a biztosítottéletkorához igazodik.

Az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatására kötött megállapodás alapjánegészségügyi szolgáltatásra jogosult személy a fogászati ellátások közül csak afogászati sürgősségi ellátásra jogosult társadalombiztosítási támogatással.

Életkortól függetlenül támogatott fogászati ellátások: sürgősségi ellátás,szűrővizsgálat (meghatározott gyakorisággal, pl. 18 éves kor felett éventeegyszer),szakorvosi beutaló alapján góckutatás és más alapbetegségekhez kapcsolódófog és szájbetegségek kezelése,fogmegtartó kezelés (amalgám és esztétikus fogtömés foganként ésfogfelszínenként, gyökértömés foganként évente egyszer, ellátási esetenkéntgyökérkezelés),fogsebészeti ellátás,fogkőeltávolítás,ínyelváltozások kezelése.Felhívjuk a ægyelmet arra, hogy az egészségbiztosító mind az amalgám, mind azesztétikus tömés készítését támogatja, tehát a biztosított a fogtömésre a tömőanyagtípusától függetlenül térítésmentesen jogosult. A fogorvos kompetenciájába tartozikannak megítélése, hogy a biztosítottnál felmerült probléma megoldására a fogtömésmelyik formáját választja.A fogtömés és gyökértömés esetén a fogorvosi ellátást nyújtó szolgáltató köteles egyéves jótállást vállalni az elkészített tömésre. A jótállási időn belül keletkezettproblémát, rendellenességet, illetve biztosított által jelzett panaszt a tömést készítőfogorvosnak kell megszüntetnie, tehát a biztosítottnak a kezelést nyújtó fogorvostkell felkeresnie a probléma megoldása érdekében.Életkortól/állapottól függően támogatott fogászati ellátások:A teljes körű fogászati alap- és szakellátás – a fogtechnikai költségek kivételével –az alábbi esetekben térítésmentes:18 éves korig,18 éves kor betöltését követően, a középiskola, szakképző iskola nappalitagozatán folytatott tanulmányok ideje alatt,a várandósság megállapításától a szülést követő 90 napig,62 éves életkor felett.Az egészségbiztosítás keretében igénybe vehető fogászati szolgáltatások részleteslistája a 9/1993. (IV.2.) NM rendelet 12. számú mellékletében található.A fogászati szolgáltatások szakmai leírását és az elszámolhatóságra vonatkozófeltételeit a fogászati ellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról szóló71/2011. (XII. 23.) NEFMI rendelet tartalmazza.Melyek a fogorvosi alapellátás körébe tartozó beavatkozások?A fogorvosi alapellátás keretében a fogorvos feladata:a fog- és szájbetegek alapellátás körébe tartozóvizsgálata, kezelése, gondozása,a fogászati szűrővizsgálatok elvégzése,a góckutatás,a várandós nők fogászati gondozása,a sürgősségi ellátás,szükség esetén beteg keresőképtelenségének igazolása,szakellátásra történő irányítás,fogászati prevenciós munka végzése a gyermek-, ifjúsági fogorvos, illetve aziskolai, ifjúsági fogorvos által.Az alapellátást nyújtó fogorvosi ellátás egységes színvonalú ellátása érdekébenjárásokhoz igazítottan, megyénként, valamint országos szinten kollegiális szakmaivezető fogorvos működik.

Szólj hozzá